O nas

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "ESTETYKA SERWIS" Waldemar Kaczor samodzielnie działa na rynku DDD od 1999 roku. Pracownicy Naszej Firmy posiadają niezbędne kwalifikacje i specjalizacje zawodowe-branżowe potwierdzone zaświadczeniami, świadectwami i certyfikatami uczestnictwa w szkoleniach i seminariach organizowanych przez Państwowy Zakład Higieny, Instytut Żywności i Żywienia, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji i Deratyzacji. (patrz certyfikaty).

Nasza kadra to wyspecjalizowani technicy specjaliści DDD - Pest Control. Zadania wykonujemy zgodnie z zasadą że zadowolenie klienta jest najważniejsze. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznej i kompleksowej ochrony przed szkodnikami i organizmami szkodliwymi zarówno zakładów produkcyjnych, jednostek handlowych i obiektów magazynowych, obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń w budynkach komunalnych i mieszkaniach osób prywatnych jak i terenów obiektów komunalnych i zakładów produkcji rolnej.

Przystępując do realizacji zadania dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji zawsze przeprowadzamy wywiad ze Zleceniodawcą i uzgadniamy zasady współpracy i metody postępowania przy wykonywaniu usług. Stosujemy najnowsze sprawdzone substancje posiadające aktualne atesty Państwowego Zakładu Higieny i aktualne rejestracje Min. Zdrowia lub Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Opracowujemy dla klientów w ramach zleceń dokumentacje zasad GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), GMP(Dobrej Praktyki Produkcyjnej) - podsystemów obowiązkowego systemu jakości HACCP.

Jednym z elementów poddawanych kontroli przestrzegania zasad GHP jest ocena skuteczności zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami. W każdym przedsiębiorstwie żywnościowym (produkcja, magazynowanie, przetwarzanie, dystrybucja, sprzedaż żywności i artykułów do produkcji żywności) muszą być opracowane i wdrożone procedury monitorowania występowania i zwalczania szkodników. Czynności w tym zakresie muszą być prawidłowo dokumentowane i prowadzone zapisy wykonywanych działań i obserwacji. Zapisy służą do przeprowadzenia okresowych analiz –przeprowadzenia Audytu .

W ramach współpracy z klientami opracowujemy wymagane procedury zabezpieczenia zakładów żywnościowych przed szkodnikami t.z.w. „Program ochrony przed szkodnikami” zgodnie z zasadami GHP/GMP w zakładach związanych z przetwarzaniem, dystrybucją, produkcją i magazynowaniem żywności. Następnie montujemy wymagane urządzenia i nadzorujemy – realizujemy monitoring szkodników i skuteczność zabezpieczenia zakładów przed szkodnikami żywności.

Historia Rozwoju Firmy

Właściciel jest z wykształcenia inż. ogrodnikiem od 1978r zajmującym się zawodowo zwalczaniem szkodników owadów, roztoczy, gryzoni i innych organizmów. Od początku pracy zawodowej samodzielnie wykonywał zadania z zakresu dezynfekcji i zwalczania szkodników a następnie kierował ekipą serwisową przy pracach deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji w pomieszczeniach zamieszkałych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, pomieszczeniach służby zdrowia i opieki społecznej, w pomieszczeniach zakładów produkcyjnych piekarni, mleczarni, młynach, zakładach przetwórczych owoców i warzyw, sklepach spożywczych, hurtowniach, pieczarkarniach, kurnikach, zbożowych magazynach płaskich i silosach zbożowych, obiektach inwentarskich.

W okresie 1989 r. - 1996 r. Waldemar Kaczor szkolił się i pracował w branży Pest Control w ramach sponsorowanego stypendium i praktyk zawodowych na terenie zachodniej Europy.

Waldemar Kaczor w 1998 r. został członkiem organizacji zawodowej - Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji w Warszawie.

Firma „ESTETYKA SERWIS” powstała w 1999r w wyniku podzielenia działającej od 1988 r. rodzinnej firmy usługowej zajmującej się w prowadzeniem usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, oraz usług pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni miejskiej. Od tego momentu firma zajeła uslugami DDD, Pest Control, zwalczaniem szkodników sanitarnych, szkodników żywności, zwalczaniem szkodników w produkcji ogrodniczej, rolniczej i obiektach inwentarskich.

W związku z obowiązującą od dnia 11 maj 2001r. Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia od 2001r. nakładającej obowiązek wdrożenia zasad GHP i GMP i po okresie przejściowym systemu jakości HACCP, zadania dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji zaczeliśmy wykonywać zgodnie z wymogami zasad procedur Dobrej Praktyki Higieny i Dobrej Praktyki Produkcji - podsystemów HACCP.

Od 2001 r. zaczeliśmy specjalizować się w kompleksowym zabezpieczaniu obiektów przed szkodnikami żywności . Opracowywaliśmy autorskie procedury DDD w których opisaliśmy zasady postępowania zgodne z wymogami systemu IPM (są to integrowane zasady postępowania i zwalczania szkodników). Każda procedura DDD : „ Program zabezpieczenia i ochrony zakładu przed szkodnikami " dotyczy danego konkretnego zakładu i jest niepowtarzalna.

Aby ułatwić kontakt z klientem w 2004 r. rozbudowano PUH Estetyka Serwis i powstało biuro w Przemyślu przy ul Juliusza Słowackiego 81.

Właściciel firmy Waldemar Kaczor otrzymał w 2008 r. Świadectwo nr.071 SPECJALISTY w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji potwierdzające wysokie kwalifikacje zawodowe. Posiada również uprawnienia do wykonywania zabiegów fumigacji z użyciem substancji bardzo szkodliwych (fosforowodór , bromek metylu ,itp.)

Strategie i zasady postępowania, które zostały przyjęte do realizacji zgodnie z zasadami IPM dały możliwość uzyskania informacji o aktywności szkodników i potwierdzenie ich występowania w danym rejonie lub kontrolowanej strefie chronionej. Następnie dały nam możliwość do podjęcia efektywnych działań eliminacji szkodników z otoczenia i wdrożenia działań naprawczych zabezpieczających obiekt w ramach prewencji , lub wykonania zadania deratyzacji lub dezynsekcji.